scallop sashimi

Scallop Sashimi - $4 for 3 pieces